ქართული ტექსტის ხმოვანი წამკითხველები

ქართული ტექსტის წამკითხველი

ტექსტის ხმოვანი წამკითხველი, ნაწერის გამხმოვანებელი ანუ მეტყველების სინთეზატორი (ინგლ. Text-to-Speech, შემოკლ. TTS) ეწოდება პროგრამულ უზ­რუნ­ველ­ყო­ფას, რო­მე­ლიც კომ­პიუ­ტერ­ში აკ­რე­ფილ სიტ­ყვებს გარ­დაქ­მნის ხმო­ვან სიგ­ნა­ლე­ბად ადა­მია­ნის­თვის გა­სა­გებ ენა­ზე. ხმის შექ­მნა ელექ­ტრო­ნუ­ლა­დაც შე­იძ­ლე­ბა მა­თე­მა­ტი­კუ­რი მო­დე­ლე­ბის მეშ­ვეო­ბით და გა­მო­მა­ვა­ლი სიგ­ნა­ლის მა­ხა­სია­თებ­ლე­ბის სურ­ვილ­სა­მებრ გარ­დაქ­მნის სა­შუა­ლე­ბა­საც იძ­ლე­ვა (სქე­სის შე­საც­ვლე­ლად, ჩურ­ჩუ­ლის მი­სამ­სგავ­სებ­ლად), მაგრამ ასე მე­ტად რო­ბო­ტი­სებ­რი ხმა მი­იღე­ბა და ბუ­ნებ­რიო­ბის მი­საღ­წე­ვად

სრულიად